Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Projekty unijne

 

Poprawawiedzyna temat wpływu stosunków pracy
na
zatrudnienie młodzieżyizatrudnienie
w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej
 
Realizatorem projektu jest węgierski związek metalowy VASAS a partnerami: industriAll Europa, NSZZ „Solidarność”, związki metalowców z Bułgarii i Austrii. Wramach projektuprowadzone sąbadaniaw krajach uczestniczącychwśród młodychpracowników i studentówszkół zawodowych, w celu zdobycia wiedzy na tematstosunków pracy i  zaangażowania  młodych ludziw różnych krajach. Komitet Sterujący powołany w projekcie (po 2 osoby z krajów partnerskich) tworzy ankietę, którą będą wypełniali młodzi ludzie.
Do tej pory odbyły się 3 międzynarodowe spotkania (w Budapeszcie, Warszawie i Belgradzie), kolejne zaplanowane jest w Sofii w październiku br. Na zakończenie planowana jest konferencja końcowa w Budapeszcie.
Ze strony Sekretariatu Metalowców „Solidarność” w projekcie uczestniczą młodzi członkowie Związku.

 
 
 
 

 

Zmiany demograficzne w zatrudnieniu – CHANGE
czas trwania projektu – 01 listopada 2015r. do 31 października 2017r.
 
 
Głównym celem projektu w Polsce było zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy uwzględniającego podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, wyrównanie standardów zatrudnienia i zasad konkurencyjności w przemyśle lotniczym i zatrzymanie migracji wykwalifikowanych pracowników.
 
 
 
 
Koordynatorem projektu była niemiecka federacja związków zawodowych DGB/VHS, głównym partnerem – związek IG Metall, w realizacji projektu uczestniczyły związki zawodowe z Polski, Anglii, Włoch, Szwecji, Rumunii, Francji oraz federacja przemysłowa industriAll Europa. Ze strony NSZZ „Solidarność” w realizację projektu zaangażowany był Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” i Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”.
 
 
Przemysł lotniczy w Polsce to ponad 200 firm lotniczych i okołolotniczych, zatrudniających łącznie ponad 30 tysięcy pracowników.
Konferencja, jaka miała miejsce 12 lipca 2017r. w Rzeszowie była zwieńczeniem realizowanego od listopada 2015r. projektu, będącego inicjatywą związków zawodowych w zakresie innowacji zatrudnienia w europejskim przemyśle lotniczym w celu zabezpieczenia wykwalifikowanych pracowników.

 


 

ZREALIZOWANY

Projekt „Zrozumieć globalizację – godniej pracować”

 

Z początkiem 2013 roku rozpoczęta została realizacja projektu pt. „Zrozumieć globalizację – godniej pracować”, współfinansowana ze środków Programu „Godna Praca i Dialog Trójstronny” Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Spośród 20 projektów złożonych na konkurs przez polskie podmioty, wybrano 11, wśród których znalazł się również projekt przygotowany przez NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola i Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”. Projekt miał charakter naukowo – badawczo – promocyjny, a z rezultatu konkursu wynika, że dobrze się wpisał w cele programu norweskiego promujące dialog społeczny, godną pracę i wspieranie trójstronnej współpracy pomiędzy związkami zawodowymi, pracodawcami i władzą publiczną.

 

Opis projektu zrealizowanego przez Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”

i KZ MOZ NSZZ Solidarność Huty Stalowa Wola w ramach funduszy norweskich

 

Czym jest Norweski Mechanizm Finansowy?

Norwegia, nie będąca członkiem Unii Europejskiej, ale korzystająca ze swobód wolnego rynku unijnego, jest zobowiązana wspierać kraje UE. W tym celu, m. in. utworzono Norweski Mechanizm Finansowy, zwany potocznie „funduszem norweskim”, który w formie bezzwrotnej pomocy zagranicznej wspiera Polskę i 14 innych nowoprzyjętych państw członkowskich UE. Głównym celem funduszy norweskich jest przyczynienie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Metodologia podziału środków jest bardzo podobna do sposobu podziału funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W ramach tych funduszy ustanowiono 17 programów szczegółowych zorientowanych na osiągnięcie założonych celów, m. in. dotyczących ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, ochrony zdrowia, rewitalizacji dziedzictwa narodowego itd.

Wśród tych programów znalazł się także program: „na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego”, z którego w drodze konkursu projekt Solidarności uzyskał dofinansowanie.

Poszczególne programy są wdrażane przez operatorów, którzy przygotowują propozycje programowe, prowadzą nabór wniosków, wybierają projekty i monitorują ich realizację.

Wszystkie propozycje programowe zatwierdza Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Operatorem Programu „godnej pracy” jest norweska instytucja Innovation Norway.

Odbiorcami wsparcia (dofinansowania ) mogą być wszystkie podmioty prywatne, publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe. Dla każdego z programów jest ustalony katalog podmiotów mogących się ubiegać o dofinansowanie.

O projekcie

Istotą projektu przygotowanego przez Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” HSW, realizowanego na terenie Stalowej Woli były pozycja pracownika wobec ponadnarodowego pracodawcy oraz sytuacja stalowowolskiej społeczności lokalnej w obliczu narastających procesów globalizacji.

 

Celem głównym projektu było:

-  upowszechnienie zasad godnej pracy oraz podniesienie świadomości korzyści płynących z godnej pracy zarówno dla pracownika jak i pracodawcy,

- upowszechnienie wiedzy o procesach globalizacji w aspekcie ekonomicznym, społecznym, kulturowym i politycznym,

- promocja dokumentów organizacji międzynarodowych i struktur UE dotyczących społecznego wymiaru globalizacji i „godnej pracy”,

- ocena procesów globalizacji na przykładzie Stalowej Woli.

W pierwszej kolejności projekt skierowany był do liderów związków zawodowych, środowisk pracowniczych, pracodawców i mieszkańców Stalowej Woli, a poprzez publikacje i strony internetowe do szerokiego gremium odbiorców zainteresowanych omawianą  problematyką.

Zasadniczym elementem projektu był komponent badawczo – naukowy, w ramach którego przewidziano:

- 2 konferencje naukowo - upowszechniające: „Człowiek w obliczu globalizacji” oraz „Stalowa Wola – beneficjent czy ofiara procesów globalizacji”,

- przeprowadzenie badań socjologicznych w stalowowolskich firmach będących własnością ponadnarodowych korporacji,

- wydanie publikacji podsumowujących realizację projektu.

Ważnym elementem projektu były również bezpośrednie kontakty związkowców Solidarności ze związkowcami szwedzkich zakładów Volvo w Göteborgu, poprzez wizyty studyjne i warsztaty związkowe. Doświadczenia pracowników Volvo – zakładu posiadającego szwedzkich, później amerykańskich, a obecnie chińskich właścicieli, są bezcenne w aktualnej sytuacji części firm w Stalowej Woli.

Edyta Gargaś